వైసీపీ నాయకులే జగన్ కొంప ముంచబోతున్నారు.. ఏపీలో ఎం జరుగుతుంది! | YSRCP Leaders Scams

వైసీపీ నాయకులే జగన్ కొంప ముంచబోతున్నారు.. ఏపీలో ఎం జరుగుతుంది! | YSRCP Leaders Scams

5 thoughts on “వైసీపీ నాయకులే జగన్ కొంప ముంచబోతున్నారు.. ఏపీలో ఎం జరుగుతుంది! | YSRCP Leaders Scams

  1. అవినీతి పరుడు అవునీతి జరగడానికి veeledani అనడం దయ్యాలు వేదాలు వల్లించడమే నోరుముయ్యి జగన్ అన్నా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *