రూట్ మార్చిన పవన్ కళ్యాణ్ , కొత్త వ్యూహంతో జనాల్లోకి జనసేన | Hot Topic with Journalist Sai

రూట్ మార్చిన పవన్ కళ్యాణ్ , కొత్త వ్యూహంతో జనాల్లోకి జనసేన | Hot Topic with Journalist Sai

23 thoughts on “రూట్ మార్చిన పవన్ కళ్యాణ్ , కొత్త వ్యూహంతో జనాల్లోకి జనసేన | Hot Topic with Journalist Sai

  1. He shd have done this before the elections to strengthen his party , instead of following CBN' s agenda of only yelling at Jagan,b which caused his defeat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *