జగన్ ఆరోపణల్లో నిజమెంత? బాబు విద్యుత్ కొనుగోలులో అవినీతి చేశాడా ? Hot Topic with Journalist Sai

జగన్ ఆరోపణల్లో నిజమెంత? బాబు విద్యుత్ కొనుగోలులో అవినీతి చేశాడా ? Hot Topic with Journalist Sai

10 thoughts on “జగన్ ఆరోపణల్లో నిజమెంత? బాబు విద్యుత్ కొనుగోలులో అవినీతి చేశాడా ? Hot Topic with Journalist Sai

  1. Kg konta 12.00 konta mu. 100 kg kane tappudu bargaining chasi 9.00 or 10.00 kotamu. Holsale lo kadantara.

  2. Tdp Lo unnavallu andaru ilanti edavalena. Judges ni manage chesukuni stay lu techkoni entakalam prajalanu mosam chestavu Bollibabu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *